VYUŽIJTE 2 AKCE NAJEDNOU! Právě teď máme slevu 10 % na vše a k tomu ještě mikroutěrku jako dárek.

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě K-tuning.cz uskutečněném po 1. 7.2021. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího, kterým je firma Aleš Kaluscha, s místem podnikání Panská 3121/6, 747 21 Kravaře, IČ:63356589, DIČ:7208055415 (jsme plátci DPH), Kontaktní údaje: e-mail: info@k-tuning.cz, telefon: +420 739 407 322, datová schránka: nsbbbza (dále také jako „Prodávající). Odpovědný zástupce: Aleš Kaluscha.

Vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujících vznikají v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále „Smlouva“), uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách K-tuning.cz.

Všechny informace o zpracování osobních údajů jsou obsaženy v zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí zákonem 89/2012 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších novel (dále jen NOZ). Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také Zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

 

Článek I. Vymezení základních pojmů

 1. NOZ – Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 2. Zákazníkem našeho internetového obchodu je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje:
  • kupující podnikatel - (kupující, který je podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká také jeho podnikatelské činnosti),
  • kupující nepodnikatel - (kupující, který nečiní koupi ve zjevné souvislosti s vlastní podnikatelskou činností (fyzické i právnické osoby), a
  • spotřebitel – (kupující, který zároveň naplňuje znaky spotřebitele viz. níže).
 1. Kupující – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (pouze fyzické osoby).
 2. „Spotřebitelská smlouva“ je smlouva, kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel.
 3. Kupující podnikatel se řídí těmito obchodními podmínkami v rozsahu, ve kterém se ho týkají, ve zbytku pak příslušnými ustanoveními NOZ.

 

Článek II. Kupní smlouva a obchodní podmínky

 1. Vystavení zboží v internetovém obchodě K-tuning.cz je výzvou k podání nabídky. Návrhem kupní smlouvy je objednávka kupujícího. Smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu ze strany prodávajícího s tímto jeho návrhem, tedy závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti založená kupní smlouvou.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech:
  • Zboží se již nevyrábí nebo nedodává,
  • Dodavatel zboží výrazným způsobem změnil cenu.

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, a k uzavření kupní smlouvy z výše uvedených důvodů nedojde, bude mu tato částka neprodleně převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

 1. Bezprostředně po uzavření smlouvy zašle prodávající spotřebiteli elektronickou formou jedno její vyhotovení, včetně všech závazných příloh.
 2. Smlouva je uzavírána v jazyce českém, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího nebo kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.
 3. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího řádného splnění a není přístupná třetím stranám. Na žádost spotřebitele prodávající zašle kupujícímu v elektronické podobě kopii kupní smlouvy. Tuto službu prodávající poskytuje po dobu, po kterou trvají jeho povinnosti z vadného plnění nebo ze záruky za jakost.
 4. Kupující má možnost objednávku před vlastním odesláním zkontrolovat a případně opravit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Po provedení kontroly, prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“, Objednávku dokončí.
 5. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá
 6. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky včetně reklamačního řádu jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.
 7. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn, a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na webových stránkách www.k-tuning.cz.
 8. Objednávku Prodávající v co nejkratší době po doručení potvrdí zprávou, odeslanou na e-mailovou adresu Kupujícího, zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Potvrzením Objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím.
 9. Mohou nastat i případy, kdy Prodávající nebude moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy je objednán větší počet kusů Zboží, než kolik je e-shop schopen dodat. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který Prodávající nemůže Objednávku potvrdit, bude Kupujícího kontaktovat a zašle nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Kupující novou nabídku potvrdí.
 10. V případě, že v rámci E-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena, není Prodávající povinen Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy Kupující obdržel potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci bude Prodávající bezodkladně kontaktovat Kupujícího a zašle nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Kupující nabídku potvrdí. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.
 11. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.

 

Článek III. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího

 1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý.
 2. Prodávající odevzdá kupujícímu i doklady, které se k věci vztahují a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci.
 3. Věc je odevzdána předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího.
 4. Je-li kupujícím spotřebitel je věc odevzdána, až v okamžiku, kdy mu ji dopravce předá.
 5. Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
 6. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství, resp. co nejdříve po doručení na místo určení.

 

Článek IV. Cena

 1. Ceny v internetovém obchodě www.k-tuning.cz jsou konečné, tedy včeně DPH a všech dalších poplatků, které musí kupující spotřebitel pro odebrání zboží zaplatit.
 2. Jako cena při uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednání zboží kupujícím. Tato cena bude uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.
 3. Náklady na dopravu, jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti na způsobu zvolené dopravy), jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři.

 

Článek V. Práva z vadného plnění a ze záruky za jakost

 1. Práva kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při převzetí, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
 2. Má-li Zboží vadu, máte následující práva:

    a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží; nebo
    b) na odstranění vady opravou Zboží,

  ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro vás. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady (viz. reklamační řád).
 3. Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.
 4. Dále máte právo na:

    a) přiměřenou slevu z Ceny; nebo
    b) odstoupení od Smlouvy,

  jestliže:
 • odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy;
 • se vada projeví opakovaně,
 • je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo
 • je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.
 1. Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.
 2. V případě, že jste si vadu na Zboží způsobili sami nebo jste před převzetím věci věděl, že věc má vadu, práva z vadného plnění Vám nenáleží.
 3. Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.
 4. Při uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:
    a) datum, kdy jste reklamaci uplatnili;
    b) co je obsahem reklamace;
    c) jaký způsob vyřízení reklamace požadujete;
    d) Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
 5. Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a poskytneme Vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.
 6. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My.
 7. V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.
 8. V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.
 9. Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.
 10. Kupující v rámci reklamace uplatňuje také práva z poskytnuté Záruky za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka za jakost může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Podmínky smluvní záruky pro konkrétní výrobky jsou uvedeny v Záručních listech (potvrzeních) a mohou se lišit u jednotlivých výrobků a výrobců. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.
 11. Na žádost kupujícího - nepodnikatele prodávající potvrdí v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.
 12. Kupující oznámí prodávajícímu vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jde-li o skrytou vadu, platí totéž, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
 13. Neoznámí-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

Článek VI. Platební podmínky

1. Během procesu vyplňování objednávky je kupující vyzván k výběru způsobu provedení platby za zboží.

Způsoby plateb:

 • 1.Hotově tento způsob platby zvolí kupující v případě, že chce zboží zaplatit přímo, při osobním odběru zboží.
 • 2.Dobírkou - tento způsob platby zvolí kupující v případě, že chce zboží zaplatit až při samotném převzetí od přepravní služby či České pošty.
 • 3.Bankovním převodem – kupující při tomto způsobu platby převede peníze za zboží na účet prodávajícího (platba se provádí předem). Zboží je kupujícímu odesláno po připsání kupní ceny včetně dopravného na účet prodávajícího (to trvá obvykle 2-3 dny) a doručeno je následně bez jakýchkoliv dalších poplatků.
 • 4.Online platbou - možnost rychlé platby přímo z internetového bankovnictví kupujícího pomocí systému ThePay.cz. Informaci o platbě obdrží prodávající obratem, což výrazně urychlí expedici objednávky..

2. Kupující souhlasí s vystavením účtenky v papírové nebo elektronické podobě.

 

Článek VII. Ostatní ustanovení

 1. K uzavření smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, aby se Prodávající a Kupující spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky K-tuning.cz („webové rozhraní E-shopu“).
 2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 3. V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

 1. V e-shopu K-tuning.cz zobrazujeme hodnocení zboží, provedené jinými spotřebiteli. Autenticita takových recenzí je zajištěna propojením hodnocení s konkrétními objednávkami, jejichž ID vidíme v interním systému. Jsme tudíž schopni ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného spotřebitele.

 

Článek VIII. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy (podmínky, lhůta a postup pro uplatnění tohoto práva)

Pokud je kupní smlouva uzavřena bez současné fyzické přítomnosti stran prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (internetu) má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit za podmínek uvedených v příloze kupní smlouvy.

1. Právo odstoupit od smlouvy
1.1 „Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.“
1.2 „Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni:
a) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží,
b) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží (v případě smlouvy týkající se různého zboží objednaného spotřebitelem v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť),
c) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední položku nebo část zboží. (v případě smlouvy týkající se dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí).
1.3 „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat prodávajícího:

K-tuning - Aleš Kaluscha
Pánská 6
747 21 Kravaře

Mobil: 739 407 322
E-mail: info@k-tuning.cz

formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu).
1.4 „Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.“

2. Důsledky odstoupení od smlouvy
2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.
S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme nebo než prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese:
K-tuning - Aleš Kaluscha
Pánská 6
747 21 Kravaře
Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
b) Náklady spojené s navrácením zboží
„Ponesete přímé náklady spojené s navrácením zboží“. Cena přepravy se odvíjí od váhy zboží, destinace, zvoleného přepravce a typu přepravy.
c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.“ 

 

Článek IX. Bezpečnostní ujednání - ochrana osobních údajů

 1. Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu Podmínky ochrany osobních údajů.
 2. Spokojenost zákazníka s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je e-shop prodávajícího zapojen. Tyto dotazníky mohou být zasílány, když zákazník nakoupí u prodávajícího, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítne zákazník zasílání obchodních sdělení prodávajícího nebo zákazník neodvolá svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby zákazníků a analýz tržního postavení prodávajícího využívá prodávajíci zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely je prodávající oprávněn předávat informace o zakoupeném zboží a e-mailovou adresu zákazníka.
 3. Internetový obchod K-Tuning.cz ukládá soubory cookies, které mimo jiné pomáhají k jeho správnému fungování. Svou informační povinnost Prodávající plní prostřednictvím této stránky.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 9. 5. 2023.

 

 

Znění obchodních podmínek s platností do 8. 5. 2023.